Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży
I. Postanowienia wstępne
Sprzedaż kursów (szkoleń) online, treningów online i dostępna jest na stronie
internetowej https://ghetto-workout.com/kursy-i-szkolenia/
II. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:

 1. Kurs (szkolenie) online, którego organizatorem jest Sprzedający – dostępny jest na
  stronie internetowej https://ghetto-workout.com/kursy-i-szkolenia/.
 2. Trening online, którego organizatorem jest Sprzedający – dostępny jest na stronie
  internetowej https://ghetto-workout.com/kursy-i-szkolenia/ .
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie
  posiada osobowości, lecz ma przyznaną zdolność prawną.
 4. Sprzedający – Ghetto Workout Poland Sp. z o.o. prowadząca działalność
  gospodarczą pod firmą Ghetto Workout Poland prowadząca działalność m.in. sprzedaż
  detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD47.91.Z)
  ADRES: ul. Włodarzewska 51J m.2, 02-384 Warszawa
  NIP 7010801171,
  REGON: 369457989
 5. Regulamin sprzedaży – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem internetowej
  https://ghetto-workout.com/kursy-i-szkolenia/ .
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem internetowej
  https://ghetto-workout.com/ .
  III. Postanowienia szczegółowe
  a) Kursy online i treningi online
 7. Za pośrednictwem strony internetowej Strony Sprzedający umożliwia Kupującemu
  zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursu (szkolenia), a także
  zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci treningu.
 8. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony konieczne jest spełnienie
  następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 9. Do korzystania z kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków
  technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowa przeglądarka plików pdf,
  • standardowy odtwarzacz plików wideo,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  IV. Dołożenie należytych starań
  1.Sprzedający dokłada należytych starań, aby korzystanie ze strony internetowej było
  możliwe ze wszelkiego typu komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek
  internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność
  korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich
  dostępnych narzędzi.
 10. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i
  pełnej dostępności do strony internetowej.
  V. Prawa własności intelektualnej
  Kursy (szkolenia) online, treningi online, w tym wszelkie materiały szkoleniowe, objęte są
  ochroną przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie
  ich oraz korzystanie w sposób inny, niż dozwolony prawem lub wskazany na stronie
  internetowej, za pośrednictwem której dane elementy są dostępne, jest zabronione.
  VI. Warunki zakupu
  1.Aby dokonać zakupu, należy wybrać kurs (szkolenie) / na stronie
  https://ghetto-workout.com/kursy-i-szkolenia/ , a następnie złożyć zamówienie poprzez
  znajdujący się tam formularz.
  2.Przyjęcie zamówienia Sprzedający potwierdza za pośrednictwem e-mail.
 11. Po dokonaniu zamówienia, należy dokonać płatności za kurs. Płatność może być
  dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub przelewu
  błyskawicznego w systemie PayU.
 12. Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP:
  779-23-08-495.
  4.Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena jest
  wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie
  prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych kursów online, treningów online,
  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma
  wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub
  akcji promocyjnych.
 13. Kupujący dokonuje wpłaty na numer konta podany na stronie internetowej, przesyłany
  także za pośrednictwem e-mail zawierającego potwierdzenie Zamówienia.
  6.Na żądanie Kupującego, do zakupu dokonanego przez Kupującego dołączany jest
  dowód zakupu: paragon lub faktura VAT, przesyłany drogą elektroniczną.
 14. W przypadku kursów (szkoleń) online, Kupujący, opłacając wybrany kurs (szkolenie)
  online, nabywa prawo do abonamentu. Czas trwania abonamentu uzależniony jest od
  aktualnej promocji oraz kursu/szkolenia. Okres dostępu podany jest na stronie
  https://ghetto-workout.com/kursy-i-szkolenia/ w zakładce danego kursu.
 15. W przypadku treningów online, Kupujący, opłacając wybrany trening, nabywa, bądź
  prawo do jednorazowego dostępu do pokoju treningowego, bądź prawo do abonamentu
  na kilka spotkań.
 16. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 17. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną
  zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego. W
  wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający nawiązuje kontakt z
  Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do
  anulowania Zamówienia.
 18. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w
  szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na
  stronie.
  12.Sprzedawca gwarantuje, iż nie żąda od Kupującego przesłania za pośrednictwem
  e-mail hasła przypisanego danemu Kupującemu.
  VII. Odstąpienie Konsumenta od umowy
 19. Wraz z uzyskaniem dostępu do materiałów kursu (szkolenia) lub treningu Konsument
  traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 20. Do momentu uzyskania dostępu do materiałów kursu, treningu Konsument, ma prawo
  odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia
  umowy.
 21. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej
  decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład
  pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
 22. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie
  otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  VIII. Odpowiedzialność za wady
 23. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kurs (szkolenie), trening wolne od wad.
 24. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs (szkolenie) lub
  trening mają wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).
 25. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu (szkolenia), treningu powinien poinformować o
  tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
  wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  IX. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 26. Reklamacje dotyczące kursów (szkoleń), treningów można zgłaszać na adres
  elektroniczny Sprzedającego: [email protected]
 27. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w ciągu 7 dni od ich
  doręczenia.
  X. Polityka ochrony danych osobowych
 28. Administratorem danych osobowych jest Ghetto Workout Poland Sp. z o.o. ADRES:
  ul. Włodarzewska 51J m.2, 02-384 Warszawa, NIP 7010801171, REGON: 369457989.
 29. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji
  zamówienia i wysyłki wszystkich niezbędnych informacji związanych z zamówieniem,
  kursem (szkoleniem) oraz treningiem.
 30. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący ma prawo do usunięcia swoich danych
  osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
  poczty elektronicznej: [email protected]
 31. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem
  podmiotów niezbędnych do realizacji zamówienia (księgowość, płatności).
 32. Dodatkowo Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie newslettera
  oraz informacji handlowych dotyczących działalności Sprzedającego.
  XI. Postanowienia końcowe
  1.Wszelkie spory między Sprzedającym, a Kupującym rozstrzygane będą przez sądy
  powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 33. Wszelkie spory między Sprzedającym, a Kupującym podlegają prawu polskiemu oraz
  jurysdykcji polskich sądów powszechnych.