Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo:
25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), w skrócie RODO.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej
ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas
obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich
danych.
Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:
  Ghetto Workout Poland Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  Ghetto Workout Poland prowadząca działalność m.in. sprzedaż detaliczną prowadzoną
  przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD47.91.Z)
  ADRES: ul. Włodarzewska 51J m.2, 02-384 Warszawa
  NIP 7010801171,
  REGON: 369457989
 2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 3. a) do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie
  Pani/Pana przed zawarciem umowy – podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. np. obowiązku
  wystawiania faktur – podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. c) do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. np. do
  dochodzenia i obrony swoich praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
  wynikających z zawartej umowy – podstawę prawną stanowi 6. ust. 1 lit. f RODO;
 6. d) w celu innym, niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana
  zgoda – podstawę prawną stanowi 6. ust. 1 lit. a RODO.
 7. ODBIORCY DANYCH
  Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  – zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem
  umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele,
  – podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy,
  prokuratura, policja),
  – innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
 8. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ
  W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora
  wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do
  państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej, przede
  wszystkim w związku z działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach
  społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter).
  Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt 9.
 9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane
  te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie
  od okoliczności, wyznaczają:
  – wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do
  przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
  – okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
  – okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin
  wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z
  oferowanych przez niego usług)
  – czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.
 10. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
  mają Państwo prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych,
  – sprostowania danych,
  – cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
  – usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają
  ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO),
  – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w
  przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom
  w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
  – przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Administratora,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
  narusza przepisy RODO.
 11. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW
  Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w
  naszej działalności.
  Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
  – pocztą elektroniczną
  – pocztą tradycyjną
  – telefonicznie.
 12. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Nie stosujemy żadnych mechanizmów profilowania i automatycznego podejmowania
  decyzji, które mogłyby doprowadzić Państwa do zawarcia niekorzystnych dla siebie
  umów lub poniesienia negatywnych skutków prawnych.
 13. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia i realizacji
  umowy przez firmę Ghetto Workout Poland Sp z o.o.., Konsekwencją niepodania
  danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy.
 14. COOKIES W NASZYCH SERWISACH INTERNETOWYCH
  Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookie. Cookie to małe pliki, które są
  zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.)
  podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i nie wyrządzają na nim szkód, nie
  zwierają wirusów, trojanów, ani innych szkodliwych programów. W pliku cookie
  zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego. Nie
  oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem otrzymujemy bezpośrednią informację o
  Państwa tożsamości. Stosowanie plików cookie służy do tego, aby korzystanie z naszej
  oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby
  rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Po
  opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane. Aby zapewnić
  przyjazne użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, stosujemy również czasowe
  pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na ustalony okres
  czasu. Jeżeli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych
  usług, następuje automatyczne rozpoznanie, że już Państwo u nas byli, jakich
  wpisów/zmian Państwo dokonali, aby czynności tych nie trzeba było wykonywać
  ponownie.
  Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak
  skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane
  żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie założony
  nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że
  nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
  W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości,
  dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane
  osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości
  pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w
  pkt. 1. powyżej.
  Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie
  odpowiedź.
  Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane
  były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.